Services

บริการกำจัดนก

ในปัจุบัน นกหลายชนิดได้สร้างความเสียหายให้กับ บ้านพักอาศัย โรงเรือน โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม สถานที่ราชการ สินค้า สร้างความสกปรก 
ให้แก่พื้นที่ต่างๆ และเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคเข้าสู่มนุษย์ การระบาดของไข้หวัดนก และเชื้อไวรัสต่างๆ เป็นผลให้มีความจำเป็นต้องป้องกัน เพื่อสุขภาพ และความสะอาดของพื้นที่