Services

บริการกำจัดหนู

วิธีป้องกันและกำจัดหนู
  • สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด 
       เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ  อันได้แก่   ร่องรอย หลักฐาน ที่เกิดจากหนู  เช่น  รูหนู รังหนู ทางวิ่ง มูลหนู รอยกัดแทะทำลายหรือคลาบไคล เป็นต้น
  • วางเหยื่อกำจัดหนู
       ชนิดออกฤทธิ์ช้า หรือเร็ว ตามความเหมาะสมทั้งชนิดก้อนและคลุกเม็ด 
  • วางกาว (GLUE BOARD / STICKY BOARD) 
       ตามพื้นที่เหมาะสมและบริเวณที่วางเหยื่อพิษไม่ได้
  • วางกับดัก (TRAPPING)
       จะพิจารณาเลือกใช้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม  โดยใช้กับดักหนูเป็น  หรือดักตาย
  • ตรวจเช็ค / ติดตามผล และทำบริการอย่างต่อเนื่อง
       ในการป้องกันการกำจัดหนูเบื้องต้น  เช่น  การป้องกันการเข้ามาในพื้นที่
ข้อแนะนำ

การดำเนินการทุกขั้นตอนที่กล่าวมาแล้วถึงแม้นประสบผลสำเร็จด้วยดี แต่หากการควบคุมดูแลรักษาสภาพอย่างต่อเนื่อง การควบคุมหนู อย่างถาวรจะเป็นไปไม่ได้ เพราะหนูจากที่อื่นจะเคลื่อนเข้ามาแทนที่ ทำให้การควบคุมหนูต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ทำให้เสียเวลา ทรัพยากร การควบคุมดูแลสภาพที่สำคัญ ได้แก่การตรวจสอบดูแลรักษาความสะอาด การจัดการสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ การดูแลเติมเหยื่อพิษ ในที่ใส่เหยื่อ ไม่ให้ขาดหรือการเพิ่มจุดใส่เหยื่อเพิ่มเติม กรณีที่ใส่เหยื่อจุดเดิมสูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง ทำให้มีหนูเคลื่อนย้ายเข้ามาเพิ่มเติม ในจุดที่ไม่อยู่ในแผน